Splošno

Zastopam domače in tuje fizične in pravne osebe. Odvetniško zastopanje je odvisno od potreb strank.

Tekom let sem postala posebej usposobljena za zastopanje lokalnih skupnosti v različnih postopkih, pred sodišči, v delitvenih bilancah, urejanju statusa javnega dobra, kategorizaciji cest in ureditvi razmerij v tej zvezi, ustanavljanju javnih podjetij, zavodov, za sestavljanje odlokov in pravilnikov…

Pri svetovanju in zastopanju skrbno ocenim optimalno rešitev med interesi stranke in realnimi možnostmi. Moje zastopanje v tej smeri je nato nepopustljivo.

Dedno pravo

 • Sestavljanje oporoke,
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih,
 • zastopanje v pravdah, ko so stranke nanje napotene iz zapuščinskega postopka.

Delovno pravo

Zastopanje delavcev

 • Svetovanje in pregledovanje pogodbe o zaposlitvi,
 • zastopanje delavca v postopkih redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • zastopanje delavca v disciplinskem in odškodninskem postopku,
 • zastopanje delavca v delovnih sporih pred sodiščem,
 • uveljavljanje denarnih terjatev iz delovnega razmerja (regresi, plače, stroški prevoza, prehrane...),
 • zastopanje v drugih pravicah iz delovnega razmerja (diskriminacija na delovnem mestu, mobing, obstoj delovnega razmerja...),
 • ostale zadeve iz delovnega razmerja.

Zastopanje delodajalcev

 • Pripravljanje splošnih aktov,
 • sestavljanje pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje in vodenje postopkov za delodajalce (disciplinski, odškodninski, redne in izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi),
 • zastopanje delodajalca v delovnih sporih pred sodiščem.

Družinsko pravo

 • Svetovanje in sestava ustreznih listin in predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze in delitvijo skupnega premoženja,
 • svetovanje in sestava listin za sporazumno ureditev razmerij med starši in otroci,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze, dodelitve otrok, preživljanja otrok,
 • svetovanje in zastopanje pri določitvi stikov z otroci,
 • svetovanje in zastopanje pri ureditvi preživljanja zakonca, ki po razvezi nima lastnih sredstev za preživljanje,
 • zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva.

Izvršilni postopki

 • Sestava zadnjega opomina pred izvršbo oziroma tožbo,
 • vlaganje izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova,
 • zastopanje upnikov in dolžnikov v izvršilnih postopkih,
 • poizvedovanje o dolžnikovem premoženjskem stanju,
 • izdelava obračunov stanja dolga.

Kazensko pravo

 • Svetovanje in zastopanje v predkazenskem in kazenskem postopku,
 • sestavljanje kazenskih ovadb,
 • uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku,
 • vlaganje zasebnih tožb in zastopanje strank v postopku na zasebno tožbo,
 • sestavljanje kazenskih ovadb in predlogov za kazenski pregon.

Lokalna samouprava

 • Sestavljanje odlokov in pravilnikov,
 • urejanje statusov javnega dobra,
 • urejanje zemljiškoknjižnih zadev,
 • sestavljanje pogodb,
 • zastopanje v sodnih sporih,
 • izvajanje skrbništva nad pravnimi posli v zvezi s stvarnim premoženjem lokalne samouprave.

Medijsko pravo

 • Zastopanje strank pri uveljavljanju pravice do popravka obvestila, do odgovora,
 • zastopanje strank pred sodišči za objavo odgovora ali popravka,
 • zastopanje strank zaradi varovanja osebnih pravic kršenih z internetnimi objavami in komentarji.

Nepremičninsko pravo

 • Svetovanje in sestavljanje različnih pogodb: prodajne pogodbe, darilne, najemne, zakupne, menjalne, o delitvi solastnine...
 • zastopanje strank v sodnih in drugih postopkih v zvezi s stvarnimi pravicami pri nepremičninah (mejni spori, služnostna razmerja, stavbna pravica...)
 • zastopanje strank v posestnih sporih,
 • svetovanje, pripravljanje dokumentacije in vpisi v zemljiško knjigo.

Odškodninsko pravo

 • Svetovanje in zastopanje v odškodninskih zahtevkih za pridobitev denarne odškodnine,
 • zastopanje v odškodninskih postopkih pred sodišči,
 • zastopanje v odškodninskih postopkih zaradi okrnitve ugleda in dobrega imena pravne osebe.

Pogodbeno pravo

 • Sestavljanje različnih pogodb,
 • svetovanje in zastopanje strank v sporih iz pogodbenih razmerij.

Prekrškovno pravo

 • Sestavljanje ugovorov zoper plačilne naloge,
 • sestavljanje zahtev za varstvo zakonitosti,
 • zastopanje strank v prekrškovnih postopkih,
 • podajanje vlog za odlog izvršitve odvzema vozniškega dovoljenja.

Prisilne poravnave in stečaji

 • Svetovanje v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave in likvidacije,
 • sestavljanje predlog za te postopke,
 • prijavljanje terjatev upnikov v stečajnem postopku in postopku likvidacije.

Socialno pravo

 • Uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
 • uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
 • uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja,
 • uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja,
 • zastopanje strank v vseh socialnih sporih pred sodiščem.

Upravno pravo

 • Zastopanje strank v različnih upravnih postopkih,
 • sestavljanje vlog in pritožb v upravnih postopkih,
 • zastopanje strank v upravnih sporih.

Ustavno pravo

 • Priprava ustavne pritožbe,
 • sestava predlogov za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov pred ustavnim sodiščem.

Ostalo

 • Zastopanje v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami,
 • zastopanje strank v zvezi z obračunom nadomestila po SAZAS-u, IPF-ju ZAMP-u,
 • zastopanje strank v zvezi z varovanjem zasebnosti (zasebna pisanja, fotografije…).
Zemljevid Domov Predstavitev Kontakt Zakonodaja Sporočila
Zemljevid Domov Predstavitev Kontakt Zakonodaja Sporočila
     
 

Copyright © Odvetnica Vesna Fašink, Ulica Svete Barbare 8, 5280 Idrija

tel: 05 37 22 444, fax: 05 37 22 443, email: odvetnica.fasink@siol.net, izvedba: Katja007 d.o.o.

 
Zemljevid Domov Predstavitev Kontakt Zakonodaja Sporočila